Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dekaasbank.nl

Artikel 1 - Algemeen
In de algemene voorwaarden van De Kaasbank wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst voor verkoop op afstand van producten en/of diensten;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Dag: kalenderdag;

Artikel 2 - Gegevens van de ondernemer
dekaasbank.nl is een activiteit van:
 
Dienstverlening De Hondsrug
Exloërweg 12
9528 RL Buinen
info@dekaasbank.nl
KvK-nummer: 538.853.09
BTW-identificatienummer: NL.1946.10.883.B03
 


Artikel 3 - Geldigheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand tot stand komt, worden deze algemene voorwaarden aan de consument getoond. Indien dit niet mogelijk is, zal worden aangegeven dat ze bij de ondernemer zijn in te zien en ze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 
Artikel 4 - De producten
 1. Indien een aanbieding maar tijdelijk geldt, wordt dit duidelijk vermeld.
 2. De producten worden zo volledig en nauwkeurig als mogelijk omschreven. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissingen en/of fouten in de omschrijvingen en/of afbeeldingen binden de ondernemer niet.
 

Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De ondernemer zorgt voor een veilige webomgeving alsmede voor veiligheidsmaatregelen voor het veilig elektronisch betalen van de consument.
 3. Indien de ondernemer op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst met de consument niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren.
 4. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie meesturen:
  1. een adres waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de algemene voorwaarden;
 

Artikel 6 - Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de terugzendingskosten voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen.
 

 Artikel 8 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 

Artikel 9 - Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 

Artikel 10 - Levering 
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft doen toekomen.
 3. De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. 
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer.
 

Artikel 11 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen voor het uitvoeren van de bestelling te worden voldaan.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 

Artikel 12 - Klachtenregeling
 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Volg ons

Volg ons

op de verschillende social media